Kernwaarden

Om energiek en effectief te zijn, hebben mensen en organisaties en eigen identiteit nodig. Waarvoor staan we? Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie willen we zijn? Zij fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur binnen een onderneming.

Wat zijn waarden?

Een standaard sociologische definitie van waarden is: ‘..centrale maatstaven met behulp waarvan men het eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt’. (Van Doorn en Lammers, 1976: 119). Het gaat om zaken die men collectief goed en juist vindt, die men graag wil, en waarnaar men streeft. Waarden zijn dus morele doelen of idealen die mensen nastreven, waarderen en motiveren. Waarden hebben emotionele lading: ‘daar gaan mensen voor’. Enkele voorbeelden: eerlijkheid, respect, trouw, betrouwbaarheid, betrokkenheid, liefde, moed en rechtvaardigheid.

Wat zijn principes en normen?

Een principe is een grondbeginsel, een stelregel voor gedrag en geeft aan op welke wijze wij onze overtuigingen in daden tot uitdrukking willen brengen. Principes vormen de ethische code en daarmee de gedragsmatige vertaling van de waarden van een organisatie. Verwarrend in dit kader is het gebruik van het overlappende (sociologische) begrip normen. Normen zijn uitwerkingen, vertalingen van waarden naar concrete handelingen; normen zijn plaats- en tijdgebonden. Een sociologische definitie: ‘(…) opvattingen over hoe men zich dient te gedragen, of hoe men zich juist niet moet gedragen. Er zijn positieve normen, geboden, en negatieve normen of verboden. (Van Doorn en Lammers, 1976: 112). We hanteren de begrippen principes en normen door elkaar heen: beiden zijn richtlijnen voor gewenst gedrag.

Een bedrijfscultuur beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van een onderneming. Cultuur is dus iets om serieus te nemen. Het aandachtsgebied cultuur gaat –net zoals structuur– over de vraag hoe mensen met elkaar omgaan.

Deze wijze waarop we omgaan met elkaar binnen St. Zorg Groep Hof van Twente is essentieel om ons werk voor de cliënt goed te kunnen (blijven) doen.

003_cultuur_kernwaarden1