Bestuur

Raad van toezicht

In Nederland wordt meestentijds met de term raad van toezicht geduid op het toezichthoudende orgaan van stichtingen en verenigingen.

Dit orgaan heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting dan wel van de vereniging. Daartoe houdt de raad toezicht op:

 • de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
 • de realisatie van het doel van de rechtspersoon
 • de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
 • het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico’s
 • het naleven van wet- en regelgeving
 • het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
 • de interne controle en risicobeheersing
 • de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
 • de doelmatigheid en efficiency
 • de integriteit en indien van toepassing de identiteit.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

 • het toezicht houden op het bestuur en het besturen,
 • het adviseren van het bestuur,
 • het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur,
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur en
 • het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. Gebruikelijk is dat dit bij het jaarverslag van de raad van bestuur wordt gevoegd.

Een raad van toezicht is een intern toezichthoudend orgaan van de rechtspersoon. Men neemt dikwijls aan dat hij tevens een maatschappelijk toezichthoudend orgaan is. Bedoeld wordt dan dat de raad namens de eigenaren of oprichters van de rechtspersoon, dan wel namens de belanghebbenden of namens de samenleving dan wel namens de overheid, dan wel namens een combinatie van deze partijen toezicht uitoefent. Veelal is deze relatie niet of niet voldoende juridisch geborgd. De raad van Toezicht van stichtingen of verenigingen is niet in het Burgerlijk Wetboek verankerd. Hoe dan ook, de leden van de Raad van Toezicht moeten te allen tijde handelen in het belang van de doelstelling van de stichting dan wel vereniging, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

Een raad van toezicht wordt ook wel de raad van commissarissen genoemd. Deze term behoort echter toe aan het toezicht-orgaan van de kapitaalvennootschappen (de NV/BV). Een lid van de raad van Toezicht heet een toezichthouder.

Bij de stichtingen benoemt de raad van commissarissen of de raad van toezicht zichzelf, behoudens wettelijk voorgeschreven voordrachten dan wel bindende voordrachten. Bij de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering deze raad.

Er is een grote variëteit in raden van toezicht. De term raad van toezicht wordt eveneens gebruikt voor een toezichthoudend orgaan dat door de overheid ingesteld is om toezicht namens de overheid uit te oefenen.

bron: Wikipedia

Bestuur St. Zorg Groep Hof van Twente (toelating WTZi)

Organisatie structuur: Raad van Toezicht & Raad van Bestuur. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze inschrijving KvK 51571676.
* Onze jaarrekeningen kunt u vinden op de site van het CIBG / Jaarverslagen Zorg. Deze zijn openlijk gepubliceerd en voor iedereen toegankelijk.