Diagnostiek & Behandeling

De afdeling Diagnostiek & Behandeling van St. Zorg Groep Hof van Twente is een diagnostisch kennis- en behandelcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek (stoornis). Diagnostiek omvat alle strategieën en activiteiten om tot een conclusie te komen omtrent de aard en ernst van problematiek. Het proces van diagnostiek verwijst naar de werkwijze waarmee stapsgewijs uiteenlopende vormen van informatie worden verzameld en geïntegreerd. Het doel van diagnostiek is indicatiestelling en zorg toewijzing. Het functioneren van de cliënt wordt in beeld gebracht, bijvoorbeeld zijn cognitieve (intelligentie) en / of persoonlijkheidsontwikkeling (zelfbeeld, coping, angsten). De diagnostiek ziet er als volgt uit:

Intake / anamnese gesprek

Tijdens het intakegesprek wordt informatie verzameld over uw (vroegere) levensomstandigheden en uw huidige klachten. Er wordt een samen met u een vragenlijst ingevuld of u kunt deze vragenlijst thuis invullen. In het volgende gesprek wordt de vragenlijst met u doorgenomen. Dit onderzoek noemen we ook wel een ‘ontwikkelingsanamnese’. Op basis van dit gesprek wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn om uw klachten in beeld te brengen. Het kan voorkomen dat er met een familielid of een kennis contact wordt opgenomen voor aanvullende informatie, een ‘hetero anamnese’.

Intelligentieonderzoek

Intelligentie heeft onder andere te maken met wat iemand allemaal weet en kan. Het gaat er bijvoorbeeld om hoe makkelijk je nieuwe dingen kunt leren en problemen kunt analyseren om ze vervolgens op te lossen. Een intelligentieonderzoek (WAIS-IV) duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur en bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Het geeft beeld van uw sterke kanten en laat zien met welke vaardigheden uw meer moeite heeft.

Persoonlijkheidsonderzoek

Bij een persoonlijkheidsonderzoek gaat het erom een beeld te krijgen van de sociaal-emotionele belevingswereld van de cliënt. Hoe beleeft de cliënt zichzelf, hoe beleeft het zijn omgeving en hoe beleeft het zichzelf ten opzichte van de omgeving. Dit onderzoek brengt de sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau en de sociaal-emotionele krachten en moeilijkheden in beeld. Er worden bij dit onderzoek vragenlijsten en interviews gebruikt (NPV-2, SCID-II, UCL, SCL-90). Afhankelijk van hoe uitgebreid gekeken wordt, kan het
onderzoek tussen de 2 en 4 uur duren.

DSM-IV classificatie

Het begrip ‘classificatie’ verwijst naar het indelen van de unieke individuele beelden in de rubrieken van een classificatiesysteem, zoals de huidige DSM-IV. Gekeken wordt of het individu voldoet aan strikt omschreven diagnostische criteria. Hierin is het individu veel minder herkenbaar en de informatie wordt gereduceerd tot datgene wat passend is voor het indelen in categorieën. Classificatie heeft tot doel te kunnen beschikken over een gemeenschappelijk referentiekader ten behoeve van de klinische behandelpraktijk, wetenschappelijk onderzoek en administratieve taken.

Behandeling – zorg plan

St. Zorg Groep Hof van Twente biedt behandeling aan cliënten met diverse problematiek. Het uitgangspunt is het bieden van Hulp op Maat. Per cliënt wordt gekeken welke hulp nodig is en er wordt een zorg plan opgesteld. Er wordt gekeken naar wat iemand kan, wat nodig is om de vaardigheden te versterken, wat nodig is om het zelfvertrouwen te versterken, de beperkingen te accepteren en indien mogelijk, sterker met de beperkingen om te leren gaan. Het doel is om een blijvend effect te bereiken op het gebied van veilig wonen en leven. Het is belangrijk dat de cliënt zich vertrouwd voelt bij de hulpverlener, dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat ze zichzelf beter gaan begrijpen.

Informatie voor verwijzers

Aanmelden voor wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding.

Indicatie: voor ondersteuning, begeleiding en/of dienstverlening door Zorg Groep Hof van Twente moet er een indicatie zijn afgegeven door het CIZ. St. Zorg Groep Hof van Twente kan ondersteunen bij het verkrijgen van deze indicatie. Op basis van de indicatie van het CIZ is er recht op zorg uit de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten). De financiering wordt via ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoon Gebonden Budget) gedaan.
Voor verder informatie kunt u terecht bij Zorgkantoor/-verzekeraar en/of het CIZ.

U kunt uw cliënt de gehele Diagnostiek bij St. Zorg Groep Hof van Twente kosteloos laten doen, mits er de intentie is om de zorg af te nemen van St. Zorg Groep Hof van Twente.
Indien u enkel een Diagnose wilt maar geen zorg wilt afnemen van St. Zorg Groep Hof van Twente dan rekenen wij een algeheel geldend uur tarief van € 90.- per uur. U moet reken dat een algehele DSM – lV op +/- 6 uur testen en scoren komt.
Vervolgens heeft u een gesprek van 1 uur met een GZ-Psycholoog.

Tijdens deze diagnostische fase kunnen wij wachtlijst begeleiding / vroeg-hulp opstarten.

Zodra de indicatie afgegeven is en u of de zorgverzekeraar wilt dat de St. Zorg Groep Hof van Twente ondersteuning gaat bieden, dan gaan we samen in gesprek over de hulpvraag.